News Title

నాలుగు కళ్ళ అబ్బాయి
Latest News సండే స్కూల్ కధలు

నాలుగు కళ్ళ అబ్బాయి

"మమ్మీ మమ్మీ" బడి నుంచి యింటికొస్తూనే వీపునున్న పుస్తకాల సంచి వరండా లోని సోఫాలో పడేసి, తల్లి దగ్గరకు పరుగుతీస్తూ పిలిచింది మాలతి. పెరటిలో సన్న జాజిపూల చెట్టుకు పాదు చేస్తున్న మాలతి తల్లి "ఎంటా పరుగు క్రింద పడతావ్" అంటూ గద్దించింది. మాలతి ఆ గద్దింపును పట్టించుకోలేదు. తల్లిదాపుగా పరుగెత్తి "ఈ రోజు మా స్కూల్లో నాలుగు కళ్ళ అబ్బాయి ఒకరొచ్చారు తెలుసా?" అంది నవ్వుతూ. "నాలుగు కళ్ళ అబ్బాయా?" తల్లి ఆశర్యంగా చూసింది. "ఫోర్…

News Title

News Title

నాలుగు కళ్ళ అబ్బాయి

"మమ్మీ మమ్మీ" బడి నుంచి యింటికొస్తూనే వీపునున్న పుస్తకాల సంచి వరండా లోని సోఫాలో పడేసి, తల్లి దగ్గరకు పరుగుతీస్తూ పిలిచింది మాలతి. పెరటిలో సన్న జాజిపూల చెట్టుకు పాదు చేస్తున్న మాలతి తల్లి "ఎంటా పరుగు క్రింద పడతావ్" అంటూ గద్దించింది. మాలతి ఆ గద్దింపును పట్టించుకోలేదు. తల్లిదాపుగా పరుగెత్తి "ఈ రోజు మా స్కూల్లో నాలుగు కళ్ళ అబ్బాయి ఒకరొచ్చారు తెలుసా?" అంది నవ్వుతూ. "నాలుగు కళ్ళ అబ్బాయా?" తల్లి ఆశర్యంగా చూసింది. "ఫోర్…

నాలుగు కళ్ళ అబ్బాయి
Latest News సండే స్కూల్ కధలు
ఒత్నీయేలు
Latest News సండే స్కూల్ కధలు

ఒత్నీయేలు

న్యాయాధిపతి - ఒత్నీయేలు ( న్యాయాధిపతులు 3: 7-11)                    ఇశ్రాయేలీయులు యెహోవా సన్నిధిని దోషులై, తమ దేవుడైన యెహోవాను మరచి బయలుదేవతలను దేవతా స్తంభములను పూజించిరి. అందునుగూర్చి యెహోవా కోపము ఇశ్రాయేలీయులమీద మండగా ఆయన అరా మ్నహరాయిముయొక్క రాజైన కూషన్రిషాతాయిము చేతులకు దాసులగుటకై వారిని అమ్మివేసెను. ఇశ్రాయేలీయులు ఎనిమిది సంవత్సరములు కూషన్రిషాతాయిమునకు దాసులుగానుండిరి. ఇశ్రాయేలీయులు యెహోవాకు మొఱ్ఱపెట్టగా యెహోవా కాలేబు తమ్ముడైన కనజు యొక్క…

నీళ్ళపై నడిచిన యేసు

(మత్తయి 14:22-33)                   యేసు జనసమూహాలను పంపివేస్తూ, శిష్యులను తనకంటే ముందుగా అవతలి ఒడ్డుకు వెళ్ళండని పడవ ఎక్కించాడు. ఆ గుంపులను పంపివేసిన తరువాత ప్రార్థన చేయడానికి తానొక్కడే కొండెక్కిపోయాడు. సాయంకాలం అయినప్పుడు ఆయన అక్కడే ఒంటరిగా ఉన్నాడు. అప్పటికి ఆ పడవ సరస్సు మధ్యలో ఉంది. గాలి ఎదురుగా వీస్తూ ఉండడంవల్ల అది అలలకు కొట్టుకుపోతూ ఉంది.  రాత్రి నాలుగో జామున యేసు సరస్సుమీద…

నీళ్ళపై నడిచిన యేసు
Latest News క్రొత్త నిబంధన సండే స్కూల్ కధలు
ఆదాము, అవ్వ చేసిన తప్పు ఏంటి !
Latest News

ఆదాము, అవ్వ చేసిన తప్పు ఏంటి !

             'యెహోవా దేవుడు చేసిన అన్ని భూజంతువుల్లో పాము యుక్తిగలది. అది ఆ స్త్రీతో ఇలా అంది : “తోటలో ఉన్న ఏ చెట్టు పండైనా మీరు తినకూడదన్న మాట దేవుడు నిజంగా చెప్పాడా?” *ఆ స్త్రీ పాముతో “తోటలో ఉన్న చెట్ల పళ్ళు మేము తినవచ్చు. 'కాని, తోట మధ్యలో ఉన్న ఆ చెట్టు ఫలాన్ని గురించి దేవుడు ఇలా అన్నాడు- "మీరు చావకుండేలా దాన్ని తినకూడదు; దాన్ని…

యిత్తడి సర్పము

యిత్తడి సర్పము (సంఖ్యాకాండము 21:1-9) ఇశ్రాయేలు ప్రజలు అతారం గుండా వస్తున్నారని అరాదులో ఉన్న రాజు విన్నాడు. ఆ రాజు కనానుజాతివాడు, దక్షిణ ప్రదేశం నివాసి. అతడు ఇశ్రాయేలు ప్రజలతో యుద్ధం చేసి వారిలో కొంతమందిని బందీలుగా తీసుకువెళ్ళాడు. అందుచేత , ఇశ్రాయేలు ప్రజలు యెహోవాకు “నీవు ఈ జనాన్ని పూర్తిగా మా వశం చేస్తే మేము వాళ్ళ పట్టణాలను నాశనం చేసి తీరుతామ"ని మొక్కుబడి చేశారు. 'యెహోవా వారి ప్రార్థన ఆలకించి ఆ కనానువాళ్లను వారి…

యిత్తడి సర్పము
Latest News పాత నిబంధన
నాలుగు కళ్ళ అబ్బాయి
Latest News సండే స్కూల్ కధలు

నాలుగు కళ్ళ అబ్బాయి

"మమ్మీ మమ్మీ" బడి నుంచి యింటికొస్తూనే వీపునున్న పుస్తకాల సంచి వరండా లోని సోఫాలో పడేసి, తల్లి దగ్గరకు పరుగుతీస్తూ పిలిచింది మాలతి. పెరటిలో సన్న జాజిపూల చెట్టుకు పాదు చేస్తున్న మాలతి తల్లి "ఎంటా పరుగు క్రింద పడతావ్" అంటూ గద్దించింది. మాలతి ఆ గద్దింపును పట్టించుకోలేదు.…

ఒత్నీయేలు
Latest News సండే స్కూల్ కధలు

ఒత్నీయేలు

న్యాయాధిపతి - ఒత్నీయేలు ( న్యాయాధిపతులు 3: 7-11)                    ఇశ్రాయేలీయులు యెహోవా సన్నిధిని దోషులై, తమ దేవుడైన యెహోవాను మరచి బయలుదేవతలను దేవతా స్తంభములను పూజించిరి. అందునుగూర్చి యెహోవా కోపము ఇశ్రాయేలీయులమీద మండగా ఆయన అరా…

నీళ్ళపై నడిచిన యేసు
Latest News క్రొత్త నిబంధన సండే స్కూల్ కధలు

నీళ్ళపై నడిచిన యేసు

(మత్తయి 14:22-33)                   యేసు జనసమూహాలను పంపివేస్తూ, శిష్యులను తనకంటే ముందుగా అవతలి ఒడ్డుకు వెళ్ళండని పడవ ఎక్కించాడు. ఆ గుంపులను పంపివేసిన తరువాత ప్రార్థన చేయడానికి తానొక్కడే కొండెక్కిపోయాడు. సాయంకాలం అయినప్పుడు ఆయన అక్కడే ఒంటరిగా…

ఆదాము, అవ్వ చేసిన తప్పు ఏంటి !
Latest News

ఆదాము, అవ్వ చేసిన తప్పు ఏంటి !

             'యెహోవా దేవుడు చేసిన అన్ని భూజంతువుల్లో పాము యుక్తిగలది. అది ఆ స్త్రీతో ఇలా అంది : “తోటలో ఉన్న ఏ చెట్టు పండైనా మీరు తినకూడదన్న మాట దేవుడు నిజంగా చెప్పాడా?” *ఆ స్త్రీ పాముతో “తోటలో ఉన్న…

యిత్తడి సర్పము
Latest News పాత నిబంధన

యిత్తడి సర్పము

యిత్తడి సర్పము (సంఖ్యాకాండము 21:1-9) ఇశ్రాయేలు ప్రజలు అతారం గుండా వస్తున్నారని అరాదులో ఉన్న రాజు విన్నాడు. ఆ రాజు కనానుజాతివాడు, దక్షిణ ప్రదేశం నివాసి. అతడు ఇశ్రాయేలు ప్రజలతో యుద్ధం చేసి వారిలో కొంతమందిని బందీలుగా తీసుకువెళ్ళాడు. అందుచేత , ఇశ్రాయేలు ప్రజలు యెహోవాకు “నీవు ఈ…

ఎస్తేరు – ESTHER – CHAPTER 10 – QUIZ
Quiz ఎస్తేరు ఎస్తేరు 10వ అధ్యాయము పాత నిబంధన

ఎస్తేరు – ESTHER – CHAPTER 10 – QUIZ

దేవునిలోని ప్రియ సహోదర సహోధరిలారా, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో అందరికీ నా వందనాలు. ప్రతీ ఒక్కరు దేవుని జ్ఞానములో ఎదగాలని మేము చేస్తున్న ప్రయత్నమే ఈ బైబిల్ క్విజ్. ఎస్తేరు గ్రంథం పారసీక చక్రవర్తి శీతాకాలపు రాజప్రాసాదంలో ఎస్తేరు అనే యూదు కథానాయకురాలు చుట్టూ పరిభ్రమించిన కథనాల సమాహారం.అసామానమైన ధైర్యసాహసాలను…

ఎస్తేరు – ESTHER – CHAPTER 9 – QUIZ
Quiz ఎస్తేరు ఎస్తేరు 9వ అధ్యాయము పాత నిబంధన

ఎస్తేరు – ESTHER – CHAPTER 9 – QUIZ

దేవునిలోని ప్రియ సహోదర సహోధరిలారా, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో అందరికీ నా వందనాలు. ప్రతీ ఒక్కరు దేవుని జ్ఞానములో ఎదగాలని మేము చేస్తున్న ప్రయత్నమే ఈ బైబిల్ క్విజ్. ఎస్తేరు గ్రంథం పారసీక చక్రవర్తి శీతాకాలపు రాజప్రాసాదంలో ఎస్తేరు అనే యూదు కథానాయకురాలు చుట్టూ పరిభ్రమించిన కథనాల సమాహారం.అసామానమైన ధైర్యసాహసాలను…

ఎస్తేరు – ESTHER – CHAPTER 8 – QUIZ
Quiz ఎస్తేరు ఎస్తేరు 8వ అధ్యాయము పాత నిబంధన

ఎస్తేరు – ESTHER – CHAPTER 8 – QUIZ

https://www.youtube.com/watch?v=ouMURrTxly0 దేవునిలోని ప్రియ సహోదర సహోధరిలారా, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో అందరికీ నా వందనాలు. ప్రతీ ఒక్కరు దేవుని జ్ఞానములో ఎదగాలని మేము చేస్తున్న ప్రయత్నమే ఈ బైబిల్ క్విజ్. ఎస్తేరు గ్రంథం పారసీక చక్రవర్తి శీతాకాలపు రాజప్రాసాదంలో ఎస్తేరు అనే యూదు కథానాయకురాలు చుట్టూ పరిభ్రమించిన కథనాల సమాహారం.అసామానమైన…

ఎస్తేరు – ESTHER – CHAPTER 7 – QUIZ
Quiz ఎస్తేరు ఎస్తేరు 7వ అధ్యాయము పాత నిబంధన

ఎస్తేరు – ESTHER – CHAPTER 7 – QUIZ

దేవునిలోని ప్రియ సహోదర సహోధరిలారా, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో అందరికీ నా వందనాలు. ప్రతీ ఒక్కరు దేవుని జ్ఞానములో ఎదగాలని మేము చేస్తున్న ప్రయత్నమే ఈ బైబిల్ క్విజ్. ఎస్తేరు గ్రంథం పారసీక చక్రవర్తి శీతాకాలపు రాజప్రాసాదంలో ఎస్తేరు అనే యూదు కథానాయకురాలు చుట్టూ పరిభ్రమించిన కథనాల సమాహారం.అసామానమైన ధైర్యసాహసాలను…

ఎస్తేరు – ESTHER – CHAPTER 6 – QUIZ
Quiz ఎస్తేరు ఎస్తేరు 6వ అధ్యాయము పాత నిబంధన

ఎస్తేరు – ESTHER – CHAPTER 6 – QUIZ

దేవునిలోని ప్రియ సహోదర సహోధరిలారా, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో అందరికీ నా వందనాలు. ప్రతీ ఒక్కరు దేవుని జ్ఞానములో ఎదగాలని మేము చేస్తున్న ప్రయత్నమే ఈ బైబిల్ క్విజ్. ఎస్తేరు గ్రంథం పారసీక చక్రవర్తి శీతాకాలపు రాజప్రాసాదంలో ఎస్తేరు అనే యూదు కథానాయకురాలు చుట్టూ పరిభ్రమించిన కథనాల సమాహారం.అసామానమైన ధైర్యసాహసాలను…