ఎస్తేరు – ESTHER – CHAPTER 7 – QUIZ

ఎస్తేరు – ESTHER – CHAPTER 7 – QUIZ

Views: 207
1 0
Read Time:54 Second

దేవునిలోని ప్రియ సహోదర సహోధరిలారా, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో అందరికీ నా వందనాలు. ప్రతీ ఒక్కరు దేవుని జ్ఞానములో ఎదగాలని మేము చేస్తున్న ప్రయత్నమే ఈ బైబిల్ క్విజ్.

ఎస్తేరు గ్రంథం పారసీక చక్రవర్తి శీతాకాలపు రాజప్రాసాదంలో ఎస్తేరు అనే యూదు కథానాయకురాలు చుట్టూ పరిభ్రమించిన కథనాల సమాహారం.అసామానమైన ధైర్యసాహసాలను అచంచలమైనా దైవభక్తిని ప్రదర్శించిన ఎస్తేరు తన జాతిని శత్రుసంహారంనుండి కాపాడింది. యూదుల పండుగ పూరీము నేపథ్యాన్ని అర్థాన్ని ఈ గ్రంథం విశదీకరిస్తోంది.

Welcome to your ఎస్తేరు - ESTHER - CHAPTER 7 – QUIZ

రాజు, రాజ్యములో ఎంత మట్టుకైనను నీకను గ్రహించెదనని ఎస్తేరుతో అనెను.
రాజు ఆగ్రహమొంది విందును విడిచి నగరు వనమునకు పోయెను. అయితే రాజు తనకు ఏదో హానిచేయ నుద్దేశించెనని హామాను తెలిసికొని, ఎవరి ఎదుట తన ప్రాణముకొరకు విన్నపము చేయుటకై నిలిచెను.
మొర్దెకైని ఉరితీయుటకు హామాను ఎన్ని మూరల యెత్తు గల ఉరికొయ్య హామాను తన ఇంటియొద్ద కట్టించెను?
రాజును హామానును రాణియైన ఎస్తేరునొద్దకు ఎందు కొరకు వెళ్ళెను?
మేము దాసులముగాను దాసు రాండ్రముగాను అమ్మబడిన యెడల నేను మౌనముగా నుందును; ఏలయనగా మా విరోధిని తప్పించుకొనుటకై మేము రాజవగు తమరిని శ్రమపరచుట యుక్తము కాదు. ఈ మాటలు పలికింది ఎవరు?
ఈ కార్యము చేయుటకు తన మనస్సు ధృఢపరచుకొన్నవాడెవడు? వాడేడి? అని రాజైన అహష్వేరోషు రాణియగు ఎస్తేరు నడుగగా ఆమె ఎవరని చెప్పెను?
రాజా, నీ దృష్టికి నేను దయపొందిన దాననైన యెడల రాజవైన తమకు సమ్మతియైతే, నా విజ్ఞాపననుబట్టి నా _________ , నా మనవినిబట్టి నా _________, నా కనుగ్ర హింపబడుదురు గాక.
నగరువనములోనుండి ద్రాక్షారసపు విందుస్థలమునకు రాజు తిరిగి రాగా ఎవరు కూర్చుండియున్న శయ్యమీద హామాను బడియుండుట చూచివీడు ఇంటిలో నా సముఖము ఎదుటనే రాణిని బలవంతము చేయునా? అని చెప్పెను.
రాజు యొక్క ఆగ్రహము ఎప్పుడు చల్లారెను.
ఆ మాట రాజు నోట రాగానే బంటులు హామానుకు ఏం వేసిరి.
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
100 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Quiz ఎస్తేరు ఎస్తేరు 7వ అధ్యాయము పాత నిబంధన