ఎస్తేరు – ESTHER – CHAPTER 9 – QUIZ

ఎస్తేరు – ESTHER – CHAPTER 9 – QUIZ

Views: 63
0 0
Read Time:54 Second

దేవునిలోని ప్రియ సహోదర సహోధరిలారా, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో అందరికీ నా వందనాలు. ప్రతీ ఒక్కరు దేవుని జ్ఞానములో ఎదగాలని మేము చేస్తున్న ప్రయత్నమే ఈ బైబిల్ క్విజ్.

ఎస్తేరు గ్రంథం పారసీక చక్రవర్తి శీతాకాలపు రాజప్రాసాదంలో ఎస్తేరు అనే యూదు కథానాయకురాలు చుట్టూ పరిభ్రమించిన కథనాల సమాహారం.అసామానమైన ధైర్యసాహసాలను అచంచలమైనా దైవభక్తిని ప్రదర్శించిన ఎస్తేరు తన జాతిని శత్రుసంహారంనుండి కాపాడింది. యూదుల పండుగ పూరీము నేపథ్యాన్ని అర్థాన్ని ఈ గ్రంథం విశదీకరిస్తోంది.

Welcome to your ఎస్తేరు - ESTHER - CHAPTER 9 – QUIZ

ఎవరి యొక్క ఆజ్ఞచేత ఈ పూరీముయొక్క సంగతులు స్థిరమై గ్రంథములో వ్రాయబడెను.
యూదులు పూరిమును అను పండుగను ఎన్ని దినములు జరుపుకోనెను?
ఎవరు రాజుయొక్క నగరులో గొప్పవాడై, అంతకంతకు గొప్పవాడగుటచేత అతని కీర్తి సంస్థానము లన్నిటియందు వ్యాపించెను.
యూదులు హామాను యొక్క ఎంతమంది కుమారులను చంపిరి.
హామాను యొక్క కుమారులను ఉరి తీయమని రాజును కోరింది ఎవరు?
యూదులు షుషాను కోటనందు ఎంతమంది చంపివేసిరి?
ఎవరు రాజైన అహష్వేరోషు యొక్క సంస్థానములన్నిటిలో నుండు పట్టణములయందు తమకు కీడు చేయవలెనని చూచినవారిని హతముచేయుటకు కూడుకొనిరి.
రాజు సంస్థానములయందుండు తక్కిన యూదులు కూడుకొని, తమ ప్రాణములను రక్షించుకొనుటకై పూనుకొని తమ విరోధులలో ఎంత మందిని చంపివేసి, తమ పగవారివలన బాధలేకుండ నెమ్మదిపొందిరి?
హిందూ దేశము మొదలుకొని కూషుదేశమువరకు రాజైన అహష్వెరోషు క్రింద ఎన్ని సంస్థానములు ఉన్నాయి?
యూదులు తాము చంపి వేసి, నాశనము చేసిన చోట దొరికిన కొల్ల సొమ్మును తమతో పట్టుకొని పోయెను?
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Quiz ఎస్తేరు ఎస్తేరు 9వ అధ్యాయము పాత నిబంధన