ఒత్నీయేలు
Latest News సండే స్కూల్ కధలు

ఒత్నీయేలు

న్యాయాధిపతి - ఒత్నీయేలు ( న్యాయాధిపతులు 3: 7-11)                    ఇశ్రాయేలీయులు యెహోవా సన్నిధిని దోషులై, తమ దేవుడైన యెహోవాను మరచి బయలుదేవతలను దేవతా స్తంభములను పూజించిరి. అందునుగూర్చి యెహోవా కోపము ఇశ్రాయేలీయులమీద మండగా ఆయన అరా…

నీళ్ళపై నడిచిన యేసు
Latest News క్రొత్త నిబంధన సండే స్కూల్ కధలు

నీళ్ళపై నడిచిన యేసు

(మత్తయి 14:22-33)                   యేసు జనసమూహాలను పంపివేస్తూ, శిష్యులను తనకంటే ముందుగా అవతలి ఒడ్డుకు వెళ్ళండని పడవ ఎక్కించాడు. ఆ గుంపులను పంపివేసిన తరువాత ప్రార్థన చేయడానికి తానొక్కడే కొండెక్కిపోయాడు. సాయంకాలం అయినప్పుడు ఆయన అక్కడే ఒంటరిగా…

ఆదాము, అవ్వ చేసిన తప్పు ఏంటి !
Latest News

ఆదాము, అవ్వ చేసిన తప్పు ఏంటి !

             'యెహోవా దేవుడు చేసిన అన్ని భూజంతువుల్లో పాము యుక్తిగలది. అది ఆ స్త్రీతో ఇలా అంది : “తోటలో ఉన్న ఏ చెట్టు పండైనా మీరు తినకూడదన్న మాట దేవుడు నిజంగా చెప్పాడా?” *ఆ స్త్రీ పాముతో “తోటలో ఉన్న…

యిత్తడి సర్పము
Latest News పాత నిబంధన

యిత్తడి సర్పము

యిత్తడి సర్పము (సంఖ్యాకాండము 21:1-9) ఇశ్రాయేలు ప్రజలు అతారం గుండా వస్తున్నారని అరాదులో ఉన్న రాజు విన్నాడు. ఆ రాజు కనానుజాతివాడు, దక్షిణ ప్రదేశం నివాసి. అతడు ఇశ్రాయేలు ప్రజలతో యుద్ధం చేసి వారిలో కొంతమందిని బందీలుగా తీసుకువెళ్ళాడు. అందుచేత , ఇశ్రాయేలు ప్రజలు యెహోవాకు “నీవు ఈ…

లవొదికయ సంఘము | ప్రకటన సందేశములు
ప్రకటన సందేశములు

లవొదికయ సంఘము | ప్రకటన సందేశములు

                     లవొదికయ లికాస్ (Lycas) అను నది ఒడ్డున కట్టబడినది. ఇది ఫిలడెల్ఫియాకు ఆగ్నేయంగా 70 మైళ్ల దూరమున, ఎఫెసుకు తూర్పుగా 100 మైళ్ల దూరమున, కొలొస్సయికి 12 మైళ్ల దూరమున ఉన్నది. ఇది ఎఫెసు…

ఫిలదెల్ఫియ సంఘము | ప్రకటన సందేశములు
ప్రకటన సందేశములు

ఫిలదెల్ఫియ సంఘము | ప్రకటన సందేశములు

సువార్తను ప్రకటించే సంఘము                       ఇది క్రీస్తు పూర్వము 140వ సం||లో ఫిలడెల్ఫిన్ చక్రవర్తి నిర్మించిన పట్టణము, ఫిలదెల్ఫియ సారీకు ఆగ్నేయంగా 25 మైళ్ల దూరములో ఉన్నది. తురకల దాడికి తట్టుకొన్న ఈ ఫిలదెల్ఫియ ఒక…

యోగ్యుడు క్రీస్తు ఒక్కడే! | ప్రకటన సందేశములు
ప్రకటన సందేశములు

యోగ్యుడు క్రీస్తు ఒక్కడే! | ప్రకటన సందేశములు

                       “మరియు లోపటను వెలుపటను వ్రాత కలిగి, యేడుముద్రలు గట్టిగా వేసియున్న యొక గ్రంథము సింహాసనము నందు ఆసీనుడై యుండువాని కుడి చేత చూచితిని. మరియు దాని ముద్రలు తీసి ఆ గ్రంథము విప్పుటకు…

పరలోక సింహాసనము | ప్రకటన సందేశములు
ప్రకటన సందేశములు

పరలోక సింహాసనము | ప్రకటన సందేశములు

                       “ఈ సంగతులు జరిగిన తరువాత నేను చూడగా, అదిగో పరలోకమందు ఒక తలుపు తెరువబడి యుండెను. మరియు నేను మొదట వినిన స్వరము బూరధ్వని వలె నాతో మాటలాడగా వింటిని. ఆ మాటలాడినవాడు…

సూచనలు | ప్రకటన సందేశములు
ప్రకటన సందేశములు

సూచనలు | ప్రకటన సందేశములు

                    12వ అధ్యాయమునందు "సూర్యుని ధరించుకొనిన ఒక స్త్రీ, ఎఱ్ఱని మహాఘట సర్పము” సూచనలుగా కనబడుచున్నవి. గర్భిణియై ప్రసవ వేదన పడుచున్న ఈ స్త్రీ ఇశ్రాయేలు జనాంగమునకు మరియు సంఘమునకు గుర్తుగా ఉన్నది.      …