నెహెమ్యా – NEHEMIAH – CHAPTER 2 – QUIZ
Prophets (ప్రవక్తలు) Quiz నెహెమ్యా నెహెమ్యా 2వ అధ్యాయము పాత నిబంధన

నెహెమ్యా – NEHEMIAH – CHAPTER 2 – QUIZ

దేవునిలోని ప్రియ సహోదర సహోధరిలారా, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో అందరికీ నా వందనాలు. ప్రతీ ఒక్కరు దేవుని జ్ఞానములో ఎదగాలని మేము చేస్తున్న ప్రయత్నమే ఈ బైబిల్ క్విజ్. నెహెమ్యా గ్రంథం దేవుడే తన ఆశ్రమంటూ పట్టుదలతో ప్రార్థించిన నెహెమ్యా లక్ష్యసిద్ధి గురించి వివరిస్తోంది. [qsm quiz=14]