పోయి దొరికిన గొడ్డలి
ఉపమానాలు (Parables) సండే స్కూల్ కధలు

పోయి దొరికిన గొడ్డలి

ప్రవక్తల బృందం ఎలిషా దగ్గరికి వచ్చి ఇలా అన్నాడు. "చూడండి, మీ దగ్గర మాకున్న ఈ స్థలం ఇరుకుగా ఉంది. మమ్మల్ని యొర్దానుకు వెళ్ళనివ్వండి. తలా ఒక దూలం తయారు చేసి మాకోసం నివాసం అక్కడ కట్టుకుంటాం." ఎలీషా "వెళ్ళండి" అన్నాడు. వారిలో ఒకడు " దయచేసి మీ…

నూనె కొండలు
ఉపమానాలు (Parables) సండే స్కూల్ కధలు

నూనె కొండలు

                    ప్రవక్తల బృందంలో ఒకని భార్య ఎలీషాను చూచి ఇలా మొరపెట్టుకుంది. మీ సేవకుడైన నా భర్త చనిపోయారు. ఆయనకు యెహోవా అంటే భయభక్తులని మీకు తెలుసు కదా. మాకు ఇద్దరు కొడుకులు. అప్పిచ్చినవాడు వచ్చి…

వేడి నీటిలో ఉన్న కప్ప
ఉపమానాలు (Parables) సండే స్కూల్ కధలు

వేడి నీటిలో ఉన్న కప్ప

వేడి నీటిలో ఉన్న కప్ప ఒక చిన్న కుర్రాడు ఇంటిలో మౌనంగా తన హోం వర్క్ చేసుకుంటున్నాడు. ఆ ఇంటిలో ఒక మూల ఒక కప్ప ఆగకుండా అరుస్తూనే ఉంది. దాని శబ్దం ఆ కుర్రాడికి భంగం కలిగిస్తోంది. ఆ కుర్రాడికి విసుగు వచ్చి దానిని చంపాలనుకున్నాడు. అతడికి…

స్వార్ధపు ఆలోచన
ఉపమానాలు (Parables) సండే స్కూల్ కధలు

స్వార్ధపు ఆలోచన

స్వార్ధపు ఆలోచన ఒకానొకప్పుడు ఒక ధనవంతుడు ఒక పెద్ద కుటుంబమును కలిగియుండెను. కుటుంబము పట్ల అతనికి ఎంతో ప్రేమ, శ్రద్ధ ఉన్నప్పటికీ అతని కుటుంబ సభ్యులు మాత్రం అతని వెనుక ఉన్న ధనమునే ఆశిస్తూ ఉండేవారు. వారు ఆయన పట్ల కపట ప్రేమ, శ్రద్ధ చూపుతుండేవారు. పాపం ధనవంతుడు…