నాలుగు కళ్ళ అబ్బాయి
Latest News సండే స్కూల్ కధలు

నాలుగు కళ్ళ అబ్బాయి

"మమ్మీ మమ్మీ" బడి నుంచి యింటికొస్తూనే వీపునున్న పుస్తకాల సంచి వరండా లోని సోఫాలో పడేసి, తల్లి దగ్గరకు పరుగుతీస్తూ పిలిచింది మాలతి. పెరటిలో సన్న జాజిపూల చెట్టుకు పాదు చేస్తున్న మాలతి తల్లి "ఎంటా పరుగు క్రింద పడతావ్" అంటూ గద్దించింది. మాలతి ఆ గద్దింపును పట్టించుకోలేదు.…

ఒత్నీయేలు
Latest News సండే స్కూల్ కధలు

ఒత్నీయేలు

న్యాయాధిపతి - ఒత్నీయేలు ( న్యాయాధిపతులు 3: 7-11)                    ఇశ్రాయేలీయులు యెహోవా సన్నిధిని దోషులై, తమ దేవుడైన యెహోవాను మరచి బయలుదేవతలను దేవతా స్తంభములను పూజించిరి. అందునుగూర్చి యెహోవా కోపము ఇశ్రాయేలీయులమీద మండగా ఆయన అరా…

నీళ్ళపై నడిచిన యేసు
Latest News క్రొత్త నిబంధన సండే స్కూల్ కధలు

నీళ్ళపై నడిచిన యేసు

(మత్తయి 14:22-33)                   యేసు జనసమూహాలను పంపివేస్తూ, శిష్యులను తనకంటే ముందుగా అవతలి ఒడ్డుకు వెళ్ళండని పడవ ఎక్కించాడు. ఆ గుంపులను పంపివేసిన తరువాత ప్రార్థన చేయడానికి తానొక్కడే కొండెక్కిపోయాడు. సాయంకాలం అయినప్పుడు ఆయన అక్కడే ఒంటరిగా…

కయీను -హేబెలు
సండే స్కూల్ కధలు

కయీను -హేబెలు

 ఆదాము తన భార్య అయిన హవ్వతో ఏకమైనప్పుడు ఆమె గర్భవతి అయి, కయీను అనేవాణ్ణి కన్నది. అప్పుడామె, "యెహోవా దయచేత నాకు కొడుకు కలిగాడు" అంది. తరువాత ఆమె అతని తమ్ముడు హేబేలును కన్నది. హేబేలు గొర్రెల కాపరి అయ్యాడు. కయీను సేద్యగాడయ్యాడు. కొంత కాలానికి కయీను పొలం…

పోయి దొరికిన గొడ్డలి
ఉపమానాలు (Parables) సండే స్కూల్ కధలు

పోయి దొరికిన గొడ్డలి

ప్రవక్తల బృందం ఎలిషా దగ్గరికి వచ్చి ఇలా అన్నాడు. "చూడండి, మీ దగ్గర మాకున్న ఈ స్థలం ఇరుకుగా ఉంది. మమ్మల్ని యొర్దానుకు వెళ్ళనివ్వండి. తలా ఒక దూలం తయారు చేసి మాకోసం నివాసం అక్కడ కట్టుకుంటాం." ఎలీషా "వెళ్ళండి" అన్నాడు. వారిలో ఒకడు " దయచేసి మీ…

నూనె కొండలు
ఉపమానాలు (Parables) సండే స్కూల్ కధలు

నూనె కొండలు

                    ప్రవక్తల బృందంలో ఒకని భార్య ఎలీషాను చూచి ఇలా మొరపెట్టుకుంది. మీ సేవకుడైన నా భర్త చనిపోయారు. ఆయనకు యెహోవా అంటే భయభక్తులని మీకు తెలుసు కదా. మాకు ఇద్దరు కొడుకులు. అప్పిచ్చినవాడు వచ్చి…

విధవరాలి కానుక
సండే స్కూల్ కధలు

విధవరాలి కానుక

           యేసు దేవాలయంలో కానుక పెట్టకు ఎదురుగా కూర్చుని ఒక సమూహం ఆ పెట్టెలో డబ్బు చూస్తూ ఉన్నాడు ధనవంతులు అనేకులు పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు వేశారు. అప్పుడు ఒక బీద విధవరాలు వచ్చి రెండు పైసలు అందులో వేసింది. ఆయన తన…

కుష్ఠురోగి
సండే స్కూల్ కధలు

కుష్ఠురోగి

             కుష్ఠురోగి ఒకడు ఆయన దగ్గరకు వచ్చి ఆయనముందు మోకరిల్లి "మీకిష్టం ఉంటే నన్ను శుద్ధంగా చేయగలరు" అంటూ బ్రతిమిలాడాడు. "యేసుకు జాలి వేసింది.చేయి చాచి అతణ్ణి తాకి అతనితో" నాకిష్టమే. ఆరోగ్యం పొందు!" అన్నాడు. ఆయన మాట్లాడిన వెంటనే అతడి…

మోషే బండను  కొట్టుట
సండే స్కూల్ కధలు

మోషే బండను కొట్టుట

 ఇశ్రాయేలు ప్రజల సమాజమంతా యెహోవా మాట ప్రకారం, తమ ప్రయాణాల్లో సీన్ ఎడారి నుంచి పయనిస్తూ రేఫిదీంలో మకాం చేశారు. అక్కడ తమకు తాగే నీళ్లు లేక పోవడం వల్ల ప్రజలు మోషేతో జగడమాడుతూ, "తాగే నీళ్లు మాకియ్యి " అన్నారు. అందుకు మోషే" మీరు నాతో జగడమాడి,…

యేసు దురాత్మను పారద్రోలుట
సండే స్కూల్ కధలు

యేసు దురాత్మను పారద్రోలుట

         వారు కపెర్నహూము వెళ్లారు. వెంటనే, విశ్రాంతి దినాన, ఆయన యూద సమాజ కేంద్రంలోకి వెళ్లి ఉపదేశించాడు. అక్కడివారు ఆయన ఉపదేశాన్నికి ఎంతో ఆశ్చర్యపడ్డారు. ఎందుకంటే, ధర్మశాస్త్ర పండితులలాగా కాక అధికారం గలవాడిలాగా ఆయన ఉపదేశించాడు. అతడు " నజరేతువాడైన యేసు! మాతో నీకేం…