ఎస్తేరు – ESTHER – CHAPTER 10 – QUIZ

ఎస్తేరు – ESTHER – CHAPTER 10 – QUIZ

Views: 78
0 0
Read Time:54 Second

దేవునిలోని ప్రియ సహోదర సహోధరిలారా, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో అందరికీ నా వందనాలు. ప్రతీ ఒక్కరు దేవుని జ్ఞానములో ఎదగాలని మేము చేస్తున్న ప్రయత్నమే ఈ బైబిల్ క్విజ్.

ఎస్తేరు గ్రంథం పారసీక చక్రవర్తి శీతాకాలపు రాజప్రాసాదంలో ఎస్తేరు అనే యూదు కథానాయకురాలు చుట్టూ పరిభ్రమించిన కథనాల సమాహారం.అసామానమైన ధైర్యసాహసాలను అచంచలమైనా దైవభక్తిని ప్రదర్శించిన ఎస్తేరు తన జాతిని శత్రుసంహారంనుండి కాపాడింది. యూదుల పండుగ పూరీము నేపథ్యాన్ని అర్థాన్ని ఈ గ్రంథం విశదీకరిస్తోంది.

Welcome to your ఎస్తేరు - ESTHER - CHAPTER 10 – QUIZ

ఎస్తెరుకి మొర్దేకై ఏం అవుతాడు?
రాజు సంస్థానములయందుండు యూదులు కూడుకొని, తమ ప్రాణములను రక్షించుకొనుటకై పూనుకొని తమ విరోధులలో ఎంత మందిని చంపివేసి, తమ పగవారివలన బాధలేకుండ నెమ్మదిపొందిరి?
మొర్దేకైని చంపుటకు ఎవరు తన ఇంటి యొద్ద ఉరి కొయ్యను సిద్ధము చేసెను?
రాజైన అహష్వేరోషు యొక్క మొదటి భార్య పేరు ఏమిటి?
మొర్దెకై రాజైన అహష్వేరోషు యొద్ద ఏ పదవిలో ఉండెను?
రాజైన అహష్వేరోషు ఏ కోటలో నుండి రాజ్యపరిపాలన చేసెను?
హిందూ దేశము మొదలుకొని కూషుదేశమువరకు రాజైన అహష్వెరోషు క్రింద ఎన్ని సంస్థానములు ఉన్నాయి?
యూదులు తాము చంపి వేసి, నాశనము చేసిన చోట దొరికిన కొల్ల సొమ్మును తమతో పట్టుకొని పోయెను?
యూదులు పూరిమును అను పండుగను ఎన్ని దినములు జరుపుకోనెను?
రాజైన అహష్వేరోషు చంపుటకు ఆలోచన చేసింది ఎవరు ?
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
100 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Quiz ఎస్తేరు ఎస్తేరు 10వ అధ్యాయము పాత నిబంధన