News Title

నాలుగు కళ్ళ అబ్బాయి
Latest News సండే స్కూల్ కధలు

నాలుగు కళ్ళ అబ్బాయి

"మమ్మీ మమ్మీ" బడి నుంచి యింటికొస్తూనే వీపునున్న పుస్తకాల సంచి వరండా లోని సోఫాలో పడేసి, తల్లి దగ్గరకు పరుగుతీస్తూ పిలిచింది మాలతి. పెరటిలో సన్న జాజిపూల చెట్టుకు పాదు చేస్తున్న మాలతి తల్లి "ఎంటా పరుగు క్రింద పడతావ్" అంటూ గద్దించింది. మాలతి ఆ గద్దింపును పట్టించుకోలేదు. తల్లిదాపుగా పరుగెత్తి "ఈ రోజు మా స్కూల్లో నాలుగు కళ్ళ అబ్బాయి ఒకరొచ్చారు తెలుసా?" అంది నవ్వుతూ. "నాలుగు కళ్ళ అబ్బాయా?" తల్లి ఆశర్యంగా చూసింది. "ఫోర్…

News Title

News Title

నాలుగు కళ్ళ అబ్బాయి

"మమ్మీ మమ్మీ" బడి నుంచి యింటికొస్తూనే వీపునున్న పుస్తకాల సంచి వరండా లోని సోఫాలో పడేసి, తల్లి దగ్గరకు పరుగుతీస్తూ పిలిచింది మాలతి. పెరటిలో సన్న జాజిపూల చెట్టుకు పాదు చేస్తున్న మాలతి తల్లి "ఎంటా పరుగు క్రింద పడతావ్" అంటూ గద్దించింది. మాలతి ఆ గద్దింపును పట్టించుకోలేదు. తల్లిదాపుగా పరుగెత్తి "ఈ రోజు మా స్కూల్లో నాలుగు కళ్ళ అబ్బాయి ఒకరొచ్చారు తెలుసా?" అంది నవ్వుతూ. "నాలుగు కళ్ళ అబ్బాయా?" తల్లి ఆశర్యంగా చూసింది. "ఫోర్…

నాలుగు కళ్ళ అబ్బాయి
Latest News సండే స్కూల్ కధలు
ఒత్నీయేలు
Latest News సండే స్కూల్ కధలు

ఒత్నీయేలు

న్యాయాధిపతి - ఒత్నీయేలు ( న్యాయాధిపతులు 3: 7-11)                    ఇశ్రాయేలీయులు యెహోవా సన్నిధిని దోషులై, తమ దేవుడైన యెహోవాను మరచి బయలుదేవతలను దేవతా స్తంభములను పూజించిరి. అందునుగూర్చి యెహోవా కోపము ఇశ్రాయేలీయులమీద మండగా ఆయన అరా మ్నహరాయిముయొక్క రాజైన కూషన్రిషాతాయిము చేతులకు దాసులగుటకై వారిని అమ్మివేసెను. ఇశ్రాయేలీయులు ఎనిమిది సంవత్సరములు కూషన్రిషాతాయిమునకు దాసులుగానుండిరి. ఇశ్రాయేలీయులు యెహోవాకు మొఱ్ఱపెట్టగా యెహోవా కాలేబు తమ్ముడైన కనజు యొక్క…

నీళ్ళపై నడిచిన యేసు

(మత్తయి 14:22-33)                   యేసు జనసమూహాలను పంపివేస్తూ, శిష్యులను తనకంటే ముందుగా అవతలి ఒడ్డుకు వెళ్ళండని పడవ ఎక్కించాడు. ఆ గుంపులను పంపివేసిన తరువాత ప్రార్థన చేయడానికి తానొక్కడే కొండెక్కిపోయాడు. సాయంకాలం అయినప్పుడు ఆయన అక్కడే ఒంటరిగా ఉన్నాడు. అప్పటికి ఆ పడవ సరస్సు మధ్యలో ఉంది. గాలి ఎదురుగా వీస్తూ ఉండడంవల్ల అది అలలకు కొట్టుకుపోతూ ఉంది.  రాత్రి నాలుగో జామున యేసు సరస్సుమీద…

నీళ్ళపై నడిచిన యేసు
Latest News క్రొత్త నిబంధన సండే స్కూల్ కధలు
ఆదాము, అవ్వ చేసిన తప్పు ఏంటి !
Latest News

ఆదాము, అవ్వ చేసిన తప్పు ఏంటి !

             'యెహోవా దేవుడు చేసిన అన్ని భూజంతువుల్లో పాము యుక్తిగలది. అది ఆ స్త్రీతో ఇలా అంది : “తోటలో ఉన్న ఏ చెట్టు పండైనా మీరు తినకూడదన్న మాట దేవుడు నిజంగా చెప్పాడా?” *ఆ స్త్రీ పాముతో “తోటలో ఉన్న చెట్ల పళ్ళు మేము తినవచ్చు. 'కాని, తోట మధ్యలో ఉన్న ఆ చెట్టు ఫలాన్ని గురించి దేవుడు ఇలా అన్నాడు- "మీరు చావకుండేలా దాన్ని తినకూడదు; దాన్ని…

యిత్తడి సర్పము

యిత్తడి సర్పము (సంఖ్యాకాండము 21:1-9) ఇశ్రాయేలు ప్రజలు అతారం గుండా వస్తున్నారని అరాదులో ఉన్న రాజు విన్నాడు. ఆ రాజు కనానుజాతివాడు, దక్షిణ ప్రదేశం నివాసి. అతడు ఇశ్రాయేలు ప్రజలతో యుద్ధం చేసి వారిలో కొంతమందిని బందీలుగా తీసుకువెళ్ళాడు. అందుచేత , ఇశ్రాయేలు ప్రజలు యెహోవాకు “నీవు ఈ జనాన్ని పూర్తిగా మా వశం చేస్తే మేము వాళ్ళ పట్టణాలను నాశనం చేసి తీరుతామ"ని మొక్కుబడి చేశారు. 'యెహోవా వారి ప్రార్థన ఆలకించి ఆ కనానువాళ్లను వారి…

యిత్తడి సర్పము
Latest News పాత నిబంధన
విధవరాలి కానుక
సండే స్కూల్ కధలు

విధవరాలి కానుక

           యేసు దేవాలయంలో కానుక పెట్టకు ఎదురుగా కూర్చుని ఒక సమూహం ఆ పెట్టెలో డబ్బు చూస్తూ ఉన్నాడు ధనవంతులు అనేకులు పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు వేశారు. అప్పుడు ఒక బీద విధవరాలు వచ్చి రెండు పైసలు అందులో వేసింది. ఆయన తన…

కుష్ఠురోగి
సండే స్కూల్ కధలు

కుష్ఠురోగి

             కుష్ఠురోగి ఒకడు ఆయన దగ్గరకు వచ్చి ఆయనముందు మోకరిల్లి "మీకిష్టం ఉంటే నన్ను శుద్ధంగా చేయగలరు" అంటూ బ్రతిమిలాడాడు. "యేసుకు జాలి వేసింది.చేయి చాచి అతణ్ణి తాకి అతనితో" నాకిష్టమే. ఆరోగ్యం పొందు!" అన్నాడు. ఆయన మాట్లాడిన వెంటనే అతడి…

మోషే బండను  కొట్టుట
సండే స్కూల్ కధలు

మోషే బండను కొట్టుట

 ఇశ్రాయేలు ప్రజల సమాజమంతా యెహోవా మాట ప్రకారం, తమ ప్రయాణాల్లో సీన్ ఎడారి నుంచి పయనిస్తూ రేఫిదీంలో మకాం చేశారు. అక్కడ తమకు తాగే నీళ్లు లేక పోవడం వల్ల ప్రజలు మోషేతో జగడమాడుతూ, "తాగే నీళ్లు మాకియ్యి " అన్నారు. అందుకు మోషే" మీరు నాతో జగడమాడి,…

యేసు దురాత్మను పారద్రోలుట
సండే స్కూల్ కధలు

యేసు దురాత్మను పారద్రోలుట

         వారు కపెర్నహూము వెళ్లారు. వెంటనే, విశ్రాంతి దినాన, ఆయన యూద సమాజ కేంద్రంలోకి వెళ్లి ఉపదేశించాడు. అక్కడివారు ఆయన ఉపదేశాన్నికి ఎంతో ఆశ్చర్యపడ్డారు. ఎందుకంటే, ధర్మశాస్త్ర పండితులలాగా కాక అధికారం గలవాడిలాగా ఆయన ఉపదేశించాడు. అతడు " నజరేతువాడైన యేసు! మాతో నీకేం…

మరియా మార్త గృహములో యేసు సువార్త
సండే స్కూల్ కధలు

మరియా మార్త గృహములో యేసు సువార్త

                             వారు ప్రయాణమైపోతూ ఉంటే ఆయన ఒక గ్రామంలో ప్రవేశించాడు. అక్కడ మార్త అనే ఆమె ఆయనను తన ఇంట్లోకి ఆహ్వానించి సత్కరించింది. మరియా యేసు ప్రభువు పాదాల దగ్గర…

దావీదు – గొల్యాతు
సండే స్కూల్ కధలు

దావీదు – గొల్యాతు

                 "దావీదు ఆ వస్త్రాలమీద ఖడ్గము కట్టుకొని అటు ఇటు నడపటానికిప్రయత్నించాడు. ఎందుకంటే అతడు వాటిని అలవాటు చేసుకోలేదు. అప్పుడు దావీదు "వీటితో నేను వెళ్ళలేను. ఇవి నాకు ఏమీ అలవాటు లేదు" అని సౌలుతో చెప్పి వాటిని…

యేసు తుఫాను నెమ్మది పరచుట:
సండే స్కూల్ కధలు

యేసు తుఫాను నెమ్మది పరచుట:

                  ఆ రోజు సాయంకాలం మైనప్పుడు ఆయన వారితో " అవతలి ఒడ్డుకు వెళ్దాం పదండి" అన్నాడు. ఉన్నపాటున ఆయనతో కూడా వారు జనసమూహాన్ని విడిచిపెట్టి పడవలో బయలుదేరారు. ఆయన వెంట మరి కొన్ని పడవలు వచ్చాయి.అప్పుడు…

వేడి నీటిలో ఉన్న కప్ప
ఉపమానాలు (Parables) సండే స్కూల్ కధలు

వేడి నీటిలో ఉన్న కప్ప

వేడి నీటిలో ఉన్న కప్ప ఒక చిన్న కుర్రాడు ఇంటిలో మౌనంగా తన హోం వర్క్ చేసుకుంటున్నాడు. ఆ ఇంటిలో ఒక మూల ఒక కప్ప ఆగకుండా అరుస్తూనే ఉంది. దాని శబ్దం ఆ కుర్రాడికి భంగం కలిగిస్తోంది. ఆ కుర్రాడికి విసుగు వచ్చి దానిని చంపాలనుకున్నాడు. అతడికి…

స్వార్ధపు ఆలోచన
ఉపమానాలు (Parables) సండే స్కూల్ కధలు

స్వార్ధపు ఆలోచన

స్వార్ధపు ఆలోచన ఒకానొకప్పుడు ఒక ధనవంతుడు ఒక పెద్ద కుటుంబమును కలిగియుండెను. కుటుంబము పట్ల అతనికి ఎంతో ప్రేమ, శ్రద్ధ ఉన్నప్పటికీ అతని కుటుంబ సభ్యులు మాత్రం అతని వెనుక ఉన్న ధనమునే ఆశిస్తూ ఉండేవారు. వారు ఆయన పట్ల కపట ప్రేమ, శ్రద్ధ చూపుతుండేవారు. పాపం ధనవంతుడు…